Regulamin użytkowania Aplikacji RWCANVAS§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy Aplikacji internetowej RWCANVAS.


§ 2 Słownik

Usługodawca – RWSOFT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, REGON: 146936642, NIP: PL7010399102, KRS: 0000481992 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna która zawarła umowę o świadczenie Usługi Informatycznej z Usługodawcą.

Klient – osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienia poprzez Aplikację w firmie Użytkownika.

Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Klientom Użytkownika projektowanie i zamawianie obrazów.

Serwis – Strona internetowa Usługodawcy zawierająca Cennik, Regulamin i opis Aplikacji. Serwis znajduje się pod adresem www.rwsoft.net i www.rwcanvas.net.

Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik to wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z Aplikacji podstawowej oraz poszczególnych modułów dodatkowych w ramach Aplikacji.

Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (ośmiu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji.

Subdomena – Unikalna nazwa wybrana przez Użytkownika będąca subdomeną domeny rwsoft.net, która będzie stanowić link bezpośredni do Aplikacji Użytkownika.

Nazwa Aplikacji – Unikalna nazwa związana z nazwą firmy Użytkownika. Nazwa ta jest prezentowana w górnym lewym rogu Aplikacji oraz używana jest jako identyfikator we wszystkich wiadomościach wysyłanych przez Aplikację do Użytkownika i Klientów.


§ 3 Pakiety

 1. Aplikacja w wersji podstawowej udostępniana jest użytkownikowi po wpłacie jednorazowej opłaty aktywacyjnej na podstawie rocznego abonamentu za użytkowanie, którego wysokość określona jest w Cenniku.

 2. Moduły dodatkowe zakupione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane bez żadnych dodatkowych opłat tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z Aplikacji w wersji podstawowej.

 3. Moduły dodatkowe dzierźawione przez Użytkownika powodują comiesięczne obciążenie Użytkownika kosztami dzierżawy, której sposób naliczania i wysokość określa Cennik.


§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie wpłacenia przez Użytkownika opłaty aktywacyjnej oraz abonamentu za pierwszy rok za użytkowanie Aplikacji oraz uruchomienia Aplikacji w wersji podstawowej na okres jednego roku Przedłużenie umowy o świadczenie Usługi Informatycznej na następny rok następuje po wpłącie rocznej opłaty abonamentowej której wysokość określa Cennik.

 2. Opłata za użytkowanie modułów dodatkowych w opcji zakupu naliczana jest jednorazowo w momencie uruchomienia modułu i skutkuje ważnością usługi tak długo, jak długo aktywna jest usługa Aplikacji w wersji podstawowej.

 3. Opłata za użytkowanie modułów dodatkowych w opcji dzierżawy naliczana jest na koniec każdego miesiąca i skutkuje obciążeniem Użytkownika kwotą wynikającą z Cennika. Termin płatności to 15 dzień następnego miesiąca.

 4. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik nie opłaci rocznej opłaty abonamentowej lub miesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy modułów dodatkowych. Zawieszenie Aplikacji powoduje brak możliwości wejścia do zakłądki Zamówienia w Panelu Administracyjnym, nie wpływa jednak na pracę samej Aplikacji. Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni. Po tym czasie Aplikacja zostaje wyłączona a jej ponowne włączenie wymaga opłaty aktywacyjnej której wysokość określa Cennik. Ponowne włączenie Aplikacji w tym terminie nie powoduje utraty praw do zakupionych modułów dodatkowych. Okres wyłączenia Aplikacji nie może przekroczyć 30 dni. Po tym terminie wszystkie dane Aplikacji, jej ustawienia oraz zamówienia zostaną bezpowrotnie skasowane. Ponowne uruchomienie Aplikacji nie będzie możliwe.


§ 5 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres biuro@rwsoft.net z adresu mailowego administratora Aplikacji.

 3. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści do Aplikacji.

 4. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Usług bądź Aplikacji.

 5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług Informatycznych nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.


§ 6 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby jej używającej.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania wydłuzenia okresu abonamentowego o dwukrotność czasu gdy Aplikacja była niedostępna.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych Klienta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@rwsoft.net, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


§ 8 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 9 Ochrona danych

 1. Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.

 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkownika w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 3. Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy i wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wynikających z Regulaminu dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji z prawem dalszego przetwarzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

 4. Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.

 5. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.


§ 10 Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.

 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.

 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 07.03.2014 r.


У Вас є питання? Наші менеджери з радістю дадуть на них відповідь. Натисни тут